Türkiye Cumhuriyeti

Meksiko Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizle Askerlik Duyurusu , 03.02.2016

Değerli vatandaşlarımız,

Daha önce yurtdışında oturma ve çalışma izni sahibi veya o ülkenin vatandaşlığını alan vatandaşlarımız için uygulanan ve 6.000 Euro karşılığı yerine getirilen dövizle askerlik hizmet bedeli 1.000 Euro’ya 
düşürülmüştür.


Bu çerçevede;

-Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, veya yabancı ülke vatandaşı olarak, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımız, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna (31 Aralık) kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle Temsilciliklerimize müracaat ederek, durumları uygun bulunduğu takdirde 1.000 Euro    peşin olarak ödemeleri halinde askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.

27 Ocak 2016 tarihinden önce 38 yaşını tamamladıkları halde dövizle askerlik hizmetine başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılan vatandaşlarımızdan yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar da, 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1.000 Euro  peşin olarak ödemeleri halinde askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.

-Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1000 Euro’dan daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlüler, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

-Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara 1.000 Euro’nun üzerindeki ödemelerin iade edilmesi mümkün olamayacaktır.

-Bu çerçevede,  

Vatandaşlarımızın   başvurularını aşağıdaki belgelerle Büyükelçiliğimiz  
Konsolosluk Şubesine   şahsen yapmaları gerekmektedir. Durumları Kanun’un yukarıda maruz şartlarına uyan yükümlülere Döviz Ödeme Belgesi düzenlenerek ödeme yapması maksadıyla  verilir.  Başvuruda bulunan yükümlüler   Konsolosluk Şubemizce  düzenlenmiş ‘‘Döviz Ödeme Belgesi” ile bizzat kendileri  veya yakınları vasıtasıyla yurt içindeki T.C Merkez Bankası şubelerine ödemelerini yapabilirler. 

Bu şekilde ödemelerini  yerine getiren yükümlülerin ödeme dekont asıllarını Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine ibraz etmeleri gerekmektedir.  

Gerekli belgeler:

İşçi, İşveren ile  Meslek ve Sanat mensubu statüsünde bulunan  yükümlüler için: Bulundukları yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işçi, işveren ile meslek ve sanat mensubu statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) ve bir fotokopisi

 

Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını kanıtlayan belgenin aslı ve bir fotokopisi,

Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) ve işlem görmüş sayfaların ikişer adet fotokopisi,

 

5 adet vesikalık fotoğraf,

 

Gemi  adamı statüsünde bulunanlar için : Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesinin aslı ve bir adet fotokopisi,
 

Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi,

 

Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) bir fotokopisi,

 

5 adet vesikalık fotoğraf,

Vatandaşlarımızdan  oturma-çalışma izinleri hakkında  gerek  duyulduğu takdirde, durumlarını aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belge talep  talep edilebilecektir.

Not : 1111 Sayılı Kanunun 43. Maddesine göre, 7 Şubat 2011 tarihinden önce dövizle askerlik başvurusu yapıp çeşitli gerekçelerle kapsamdan çıkartılan yükümlülerin 10.000 Euro tutarında ödemede bulunması gerekecektir.